Regulamin


REGULAMIN OBIEKTU

§1
WARUNKI OGÓLNE

1. Regulamin obiektu obowiązuje na terenie Gościńca Mała Bawaria i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „obiektem” lub „gościńcem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
3. Regulamin obiektu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Gościńca Mała Bawaria i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi po przez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej.
Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Regulamin obiektu jest dostępny w recepcji Gościńca, pokoju oraz na stronie internetowej Gościńca www.malabawaria.pl.
5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez KJ Szrenica spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sulejowska 45, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Gościńcu Mała Bawaria, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

§2
DOBA HOTELOWA

1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00. W wyjątkowych sytuacjach, obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany godzin trwania doby hotelowej, z uprzednim poinformowaniem Gości.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłaszać nie później niż do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
4. W przypadku chęci skrócenia pobytu prosimy o poinformowanie recepcji do godziny 12:00. W przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą, w jej cena jest równa najniższej dostępnej cenie danej kategorii pokoju obowiązującej w tym dniu.
5. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, a jego skrócenia - zgodnie z warunkami rezerwacji.

§3
REZERWACJA/ ZAMELDOWANIE/POBYT

1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w Gościńcu Mała Bawaria.
2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzyma drogą mailową umową wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości pobytu.
3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto obiektu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji Gościniec zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji bez powiadomienia, chyba że Gość wystąpi o przedłużenie terminu wpłaty w formie pisemnej.
4. W przypadku rezygnacji przez Gościa z objętego umową świadczenia Gościniec zachowuje otrzymany zadatek na mocy art. 394 par. 1 i 2 KC.
5. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie i podpisanie karty rejestracyjnej.
6. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie minął termin najmu pokoju.
7. Osoby niezameldowane w Gościńcu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od 11.00 do 22.00.
8. Gościniec może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas ostatniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.
9. Gość rozlicza się za usługi hotelowe w Recepcji Gościńca najpóźniej ostatniego dnia pobytu. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności meldunkowych.
10. Dodatkową nie wliczoną w cenę noclegu jest opłata miejscowa naliczana zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Szklarskiej Porębie, płatna gotówką w dniu przyjazdu.

§4
POBYT ZWIERZĄT

1. Przebywanie psów w obiekcie możliwe jest po uprzednim poinformowaniu recepcji i za dodatkową opłatą określoną w cenniku.
2. Obiekt akceptuje wyłącznie psy nieobjęte rejestrem ras agresywnych.
3. Psy przebywające w obiekcie muszą znajdować się pod stałą opieką.
4. Przebywanie psów w częściach obiektu, gdzie serwuje się jedzenie jest zabronione.

§4
ZAKAZ PALENIA

1. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
2. W częściach ogólnodostępnych hotelu obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych oraz alkoholu niezakupionego w hotelu.
3. Kara umowna za złamanie każdego z powyższych punktów wynosi 300 PLN i zostaje automatycznie doliczona do rachunku hotelowego.

§5
USŁUGI OBIEKTU

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie z przyznaną kategorią i przyjętym standardem obsługi.
W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług prosimy o ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
2. Obiekt ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo danych osobowych oraz tajemnicy informacji o Gościu, jak również profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
3. Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
• sprzątanie pokoju,
• budzenie o wyznaczonej godzinie,
• przechowywanie bagażu. Obiekt może odmówić przyjęcia bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,
4. W Obiekcie istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA na podstawie regulaminu SPA, który jest dostępny w Recepcji i strefie SPA. Gość jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu dotyczącego pobytu w strefie SPA.
5. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw dokonywane jest podczas nieobecności Gościa lub w czasie jego obecności, jeżeli wyrazi takie życzenie lub zgodę.
6. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji obiekt przechowa pozostawione po wyjeździe przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną one zutylizowane, przekazane na cele społeczne bądź publiczne.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU


1. Odpowiedzialność Gościa z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, o ile przedmioty te nie zostały zdeponowane w Recepcji.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Parking obiektu jest niestrzeżony oraz udostępniany Gościom bezpłatnie.
4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu oraz rzeczy w nich pozostawionych.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

1. Gość ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, tak, aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju drzwi i okna powinny pozostać zamknięte.
4. Przenoszenie wyposażenia pokoi jest niedozwolone.
5. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, Gościniec ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
6. Dzieci oraz osoby poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie całego obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, na których spoczywa odpowiedzialność materialna za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez podopiecznych.
7. W przypadku zgubienia klucza do pokoju rachunek Gościa zostanie obciążony kosztami dorobienia klucza systemowego w kwocie 100 zł brutto.
8. Przy wymeldowaniu Gość zobowiązany jest do zwrotu do Recepcji wszystkich wypożyczonych przedmiotów tj. żelazko, suszarka do włosów, czajnik.
9. Spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w Restauracji i Barach. Obowiązuje zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu nie zakupionego w obiekcie.

§9
CISZA NOCNA

1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie może zakłócać spokoju pobytu oraz bezpieczeństwa innych Gości.
3. Obraźliwe lub agresywne zachowanie wobec pracowników obiektu nie będzie tolerowane.
4. Obiekt może odmówić przyjęcia osoby, która rażąco naruszyła regulamin obiektu, w szczególności: wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości, wyrządzając szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłóciła normalny tok funkcjonowania obiektu.
5. Obiekt będzie odmawiał dalszego świadczenia usług osobie, która narusza zasady określone w §9 bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.

§10
BEZPIECZEŃSTWO

1. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel obiektu i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji. Odpowiedzialność za ewakuację budynku, do czasu przybycia straży pożarnej, ponosi personel obiektu.
2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju obiektu. Wyjątkiem są zasilacze do urządzeń RTV, telefonów oraz laptopów.
3. W przypadku wywołania fałszywego alarmu pożarowego poprzez nieuzasadnione użycie przycisku ręcznego ostrzegania (ROP) lub zadymienie pokoju Gość zostanie obciążony karą umowną 1000 PLN – 5 000 PLN. Kara zostaje automatycznie doliczona do rachunku hotelowego.
4. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych, broni oraz amunicji.

 

Dziękujemy za przestrzeganie niniejszego regulaminu obiektu, który służy zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości Gościńca Mała Bawaria.

Zarząd Gościńca Mała Bawaria


Prosimy o kontakt
z właścicielem obiektu i poinformowanie
o niedziałającej stronie www.bawaria.wszklarskiej.pl

tel.[+48] 757173598 [+48] 757173599Opiekun strony - Tenet Jelenia Góra tel. 75 64 19 919
Aby aktywowac strone nalezy sie zalogowac tutaj i przedłużyc ważnośc strony